Standardforbehold af januar 2007 – El-arbejde

1. For tilbudet gælder „Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed“ af 10. december 1992 (AB 92). Tilbudsgiverens forbehold er en del af tilbudet og tilsidesættes således ikke af udbudsmaterialet.

2. Ved alle byggearbejder forudsættes stikledninger for afløb og el, gas, varme, vand mv. ført ind på byggepladsen i fornødent omfang, medmindre disse ydelser er angivet som hørende til entreprisen på tegninger eller i arbejdsbeskrivelsen.

3. Det forudsættes, at bygherren – bortset fra offentlige bygherrer – stiller den i AB 92, § 7 nævnte sikkerhed. Dette skal ske senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse.

4. Det forudsættes, at entreprenøren og dennes underentreprenører medtages som sikrede på den af bygherren i henhold til AB 92, § 8 tegnede brand- og stormskadeforsikring. Tilsvarende skal gælde ved offentlige bygherrers selvforsikring.

5. For vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 – 31/3), jf. vinterbekendtgørelsen, gælder følgende:
”Årstidsbestemte vinterforanstaltninger”, jf. vinterbekendtgørelsen, er indeholdt i tilbudssummen, bortset fra dem, der er fælles for flere entrepriser og ikke i udbudsmaterialet er angivet som hørende til entreprisen. Udførelse af sådanne er ekstraarbejde.

”Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger”, jf. vinterbekendtgørelsen er ekstraarbejde.

Afviser bygherren at betale disse ekstraarbejder, har entreprenøren ret til tidsfristforlængelse og ved arbejder omfattet af vinterbekendtgørelsen samt alle bygge- og broarbejder og lignende tillige ret til betaling af stilstandsomkostninger.

Er vinterforanstaltningerne, der skal betales som ekstraarbejde, beskrevet i en vintertilbudsliste med enhedspriser og skønsmæssigt fastsatte mængder, afregnes vinterforanstaltningerne efter tilbudslistens enhedspriser og de forbrugte mængder, og ellers som regningsarbejde.

6.Tilbudssummen indeksreguleres. Er intet indeks fastsat i udbuds-materialet eller i tilbudet, anvendes det af Danmarks Statistik offentliggjorte indeks (eller del-/fagindeks), som i sin opbygning bedst muligt svarer til entreprisen.

Er der i udbudsmaterialet stillet krav om fast pris, reguleres prisen for den del af arbejdet, der udføres efter 12 måneder fra tilbudsdagen. For såvel bygge- som anlægsarbejder skal regulering ske som angivet i bilag 1 til Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid. For anlægsarbejder fastsættes indeks, dog til indeks pr. den 1. i pågældende måned, når dette er bestemt i udbudsmaterialet.

Udover den faste pris skal der ydes entreprenøren godtgørelse for udgiftsforøgelse, forårsaget af pålæg fra staten, og ekstraordinære prisstigninger, jvf. Bygge- og Boligstyrelsenscirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid, § 8 og § 9.
Er der i udbudsmaterialet ikke stillet krav om fast pris, reguleres tilbudssummen med tilbudsdagens indeks som begyndelsesindeks.

7. Stiller udbudsmaterialet krav om, at et materiale skal leveres med en garanti for materialeegenskaber, der er videregående end AB 92’s almindelige mangelansvar, er entreprenøren alene forpligtet heraf i det omfang, det er muligt for entreprenøren at levere de af bygherren angivne materialer med de krævede materialeegenskaber, og leverandøren stiller samme garanti over for entreprenøren og kan opfylde sin forpligtelse.

8. Forsinkelse af arbejdet som følge af anmeldelse til myndighederne efter lov om forurenet jord er ikke omfattet af tilbudet, medmindre anmeldeperioden udtrykkelig fremgår af udbudstidsplanen. Giver anmeldelsen anledning til, at myndighederne stiller krav til opgravning og flytning af jorden, er ydelser til opfyldelse heraf ikke indeholdt i tilbudet, medmindre disse på tilbudstidspunktet entydigt kan udledes af alment gældende forskrifter, og der til brug herfor er givet fyldestgørende oplysninger om forureningen i udbudsmaterialet, eller myndighedernes vilkår er identiske med kravene i udbudsmaterialet.

 

Forbeholdet er anmeldt til Konkurrencestyrelsen.

Faglige forbehold

A. Beskyttelse mod indirekte berøring forudsættes etableret efter Stærkstrømsbekendtgørelsens mindstekrav, såfremt intet andet er fastsat i udbudsbetingelserne.

B. Ansvar for præmonterede apparater og maskiner, der ikke leveres af elinstallatøren, begrænses til tilslutning efter forbindelsesskema. Idriftsætning forudsættes foretaget ved bygherrens foranstaltninger.

C. Brugsgenstande og elapparater, der leveres ved bygherrens foranstaltning, forudsættes inklusiv nødvendig tilslutningsledning og anvendelig stikprop, såfremt andet ikke fremgår af udbudsmaterialet.

D. Bygningsmæssige bestanddele, hvis beskaffenhed og opstilling ikke er nærmere præciseret, er forudsat således:

  1. Mursten og andet vægmateriale i hårdhed højst som almindelig mursten (ikke hårdtbrændte).
  2. Træforskalling anvendt til betonstøbning.
  3. Præfabrikerede elementer er fremstillet og anbragt således, at installation til disse kan foretages uhindret.
  4. Rør og dåser mv. er anbragt således i præfabrikerede elementer, at itrækning af ledninger og montering kan foregå uhindret.

*) Tilbudsgivere og bygherrer bør være opmærksomme på

  • at forbehold vedhæftet et tilbud gælder forud for udbudsmaterialet, herunder tilbudslister fortrykt af udbyder, medmindre andet fremgår af forbeholdet, eller der senere træffes anden aftale
  • at udbudsmaterialet bør indeholde en fuldstændig beskrivelse af de ydelser, der gives tilbud på samt en tidsplan, som mindst indeholder bindende og nøjagtige oplysninger om tidspunkterne for tilbudsaccept, arbejdets påbegyndelse, afslutning samt betaling af slutregning.

Kontakt os

Privatlivs- og cookiepolitik

9 + 12 =

Find os

 

Bøjdenvej 72

5800 Nyborg

CVR: 2977 1995

mail@axel-pedersen.dk

Tlf.: 65 31 07 27